معرفی

مشخصات فردی

بهروز رسولی

نام - نام خانوادگی : بهروز   رسولی

پست الکترونیکی : brasooli@mail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : منابع طبیعی_ مرتع و آبخیزداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : منابع طبیعی_ مرتعداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : منابع طبیعی_علوم مرتع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

فعالیت در بخشهای مطالعات و مشاوره با سازمانهای مختلف

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم دامی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/07/01

بهروز رسولی
بهروز رسولی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^